KAPICI  SÖZLEŞMESİ

1- İŞVEREN   : İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Bulgurlu Mahallesi, Meşe Sokak, No:2 Alibey Sitesi B Blok Kat Malikleri Kurulu’nun 28 Mart 2003 tarihli kararıyla yetkili  Yönetim Kurulu: Hakan ÖZDEMİR, Cenk KORKMAZ, Nezih YAPAR

2- İŞÇİ            : Halen Aynı adreste ikamet etmekte olan  İsmet GÜRBÜZ

3- YAPILACAK İŞ :  Kapıcılık hizmeti

4- İŞYERİNİN ADRESİ  : Bulgurlu Mah. Meşe Sok.Alibey Sitesi B Blok No:2 ÜSKÜDAR -       İSTANBUL

5- SÖZLEŞMENİN SÜRESİ : 1 Nisan 2003 tarihinden başlamak ve 31 Mart 2003 tarihinde                                                                                   sona ermek üzere 1 (Bir) yıllıktır.

6- ÜCRET : Ödeme şekli ve Zamanı : Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nunca belirlenen “Asgari Ücret”tir. Yönetici işveren tarafından, kapıcı hizmetine karşılık, çalıştığı ayı takip eden ilk 5 gün içinde imzalı gider makbuzu ve bordro imzalattırmak suretiyle ödenecektir.

7- ÖZEL ŞARTLAR :

a- Kapıcı hizmeti ekteki "Kapıcı Yönetmeliği" hükümlerine göre yapılacaktır.

b- Kapıcı bütün mesaisini bu sözleşme ve ekindeki "Kapıcı  Yönetmeliği"nde belirtilen işe verecek; başka apartmanlarda veya sitelerde veya işyerlerinde ve başka hiçbir işte çalışmayacaktır.

c- Kapıcıya, bir kapıcı dairesi tahsis edilmiş olup orada ikamet edecektir. Bu daire için kendisinden herhangi bir ücret alınmayacaktır.

d- Kapıcı dairesinin Elektrik, Su ve Doğalgaz gibi harcamaları ekteki "Kapıcı Yönetmeliği" hükümlerine göre yapılacaktır.

8- KAPICI DAİRESİNİN BOŞALTILMASI : Kapıcı, ikametine tahsis edilen "kapıcı dairesi"ni, sözleşmenin feshi veya sona ermesi halinde, 15 gün içinde boşaltıp yöneticiye teslim edecektir.

9- İhtilaf vukuunda ÜSKÜDAR Mahkemeleri yetkilidir.

10-  1 Nisan 2003 tarihinde düzenlenen bu sözleşme 10 maddedir. Bu sözleşme ve ekindeki "Kapıcı  Yönetmeliği" taraflarca, madde madde okunup anlaşmaya varıldıktan sonra imzalanmıştır. .../.../....

İŞVEREN       :                                                                                             İŞÇİ   :

Alibey Sitesi B Blok Yönetim Kurulu

 

Hakan ÖZDEMİR,       Cenk KORKMAZ,       Nezih YAPAR                İsmet GÜRBÜZ

 

Alibey Sitesi B Blok - KAPICI YÖNETMELİĞİ

1) Bu yönetmelik İSTANBUL ili, ÜSKÜDAR ilçesi, BULGURLU mahallesi, MEŞE Sokak, ALİBEY SİTESİ’nde bulunan, 2 kapı nolu, B BLOK kapıcılık hizmetlerinde uygulanır.

2) Anagayrimenkulün bağımsız bölümlerinde oturan kat malikleri, kiracılar veya başka bir sıfatla oturma hakkına sahip olanlarla Yönetim ve Denetim Kurulu kapıcının bu yönetmeliğe uyup uymadığını her zaman kontrol edebilirler.

I- KAPICININ GÖREV ve SORUMLULUKLARI :

A- APARTMANIN TEMİZLİĞİ ve BAKIMI

a- Merdiven ve korkulukların tamamı, asansör, koridor  ve sahanlıklar, bina giriş kapısı haftada 2 kez süpürülür ve 1 kez silinir. Bu alanların sürekli temiz tutulması sağlanır.

b- Bahçe ve çevresi haftada en az 1 kere süpürülür. Bu alanların sürekli temiz tutulması sağlanır.

c- Sığınak ve bodrum kat her 15 günde bir temizlenir.

d- Ortak Garaj kısmında kalan apartman’ın alt boşlukları 15 günde bir temizlenir.

e- Yağmurlu havalarda oluşan su birikintileri usulüne uygun şekilde akıtılır.

f- Karlı havalarda bahçe yolları temizlenir, bina girişi ve yürüyüş yolları kardan arındırılır.

g- Tabi afetlerden dolayı oluşan birikinti, pislik ve yıkıntılar binanın neresinde olursa olsun temizlenir.

h- Bina girişinde yer alan paspaslar her gün toz kaldırılmadan temizlenir.

ı-  Bağımsız bölümlerin çöpleri her gün saat 20:00’de toplanır.

j- Kapıcı önemli gördüğü ve kendi gücünü aşan işlerde yönetimi derhal haberdar eder.

k- Asansör kapılarının iç ve dış kısımları her ay silinmek suretiyle temizlenir.

l- Yangın Merdivenlerine açılan kapıların iç ve dış kısımları her ay silinmek suretiyle temizlenir.

m- Asansör makina odasının her ay temizlenmesi

n- Bina içindeki duvarların temizliğinin sağlanması ve temizliği mümkün olmayan yerlerin boyanması.

B- GENEL HÜKÜMLER ve GÜNLÜK ÇALIŞMA :

a- Günlük çalışma süresi 8 saattir. Kapıcı bu süre dışında serbesttir.

b- Kapıcı her gün saat 06:30’da başlayarak, daha önceden belirlenmiş siparişleri alıp kapılara teslim edecektir. Ayrıca 13:30’da ihtiyaç servisi yapmak amacı ile bağımsız bölümleri dolaşır.

c- Yürüyüş mesafesinde gidilebilecek yerlerden alışveriş yapılması istenildiğinde Daire sakinlerinin ihtiyaçlarını karşılamakla yükümlüdür. Olağan dışı bir istek olduğunda Yönetici’ye bilgi vermelidir.

d- Kapıcı her gün saat 20:00’de çöp servisi yapmak amacı ile bağımsız bölümleri dolaşır.

e- Bağımsız bölüm sakinleri kapıcıyı özel işlerinde kullanamazlar, alış veriş amacı ile uzak yerlere gönderemezler.

f- Kapıcı kimlik bildirimi yapmamış sakinleri tespit eder, ortak alanlarda ve boş olan diğer alanlarda saklanan, sığınan olup olmadığını kontrol eder, adı geçen yerlerde sahipsiz eşya ve madde bulunup bulunmadığını kontrol eder. İlgili konularda derhal yönetimi haberdar eder.

g- Burada belirtilenlerin dışında, İş kanunu’nda belirtilen toplam çalışma süresi haftalık 45 saati aşmamak üzere Yönetici tarafından verilen, bina bakımıyla ilgili işlerin yapılmasından sorumludur.

II- KAPICININ ŞAHSI VE AİLESİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR ve SORUMLULUKLARI

a- Kapıcı her zaman temiz bir kıyafetle dolaşır, her gün sakal tıraşı olur, saç ve tırnak uzatmaz, beden temizliğine dikkat eder.

b- Eşinin ve çocuklarının da temizlik yönünden iyi olmalarını sağlar.

c-  Kapıcı dairesinde kendi eş ve çocukları haricinde kimseyi ikamet ettirmez.

d- Anagayrimenkul içerisinde kesinlikle içki  içmez, sarhoş olamaz.

c- Anagayrimenkulde oturanları rahatsız edici hiçbir davranışta bulunmaz.

d- Kapıcı eş ve çocuklarının ayrıca misafirlerinin vermiş olduğu zararlardan sorumludur.

e- Kapıcı şikayetlerini yöneticiye iletir, kesinlikle dedikodu yapmaz.

f- Kapıcı işi haricinde herhangi bir ticari faaliyette bulunamaz. Bu tür faaliyetler “İş Kanunu”nun ilgili hükümlerine göre değerlendirilir.

III- KAPICIYA SAĞLANACAK FAYDALAR :

a- Kendisine ve ailesine ikametlerini sağlayacak bir kapıcı dairesi tahsis edilir.

b- İş akdinin feshi veya sone ermesi halinde bu daireyi 15 gün içerisinde boşaltır.

c- Kapıcının aylık en fazla 150 Kw ELEKTRİK gideri yönetimce karşılanır.

d- Kapıcının aylık en fazla 20 M3 SU gideri yönetimce karşılanır.

e- Kapıcının aylık en fazla 110 M3 DOĞALGAZ gideri yönetimce karşılanır.

f- Kat Malikleri Kurulu'nu tespit ettiği aylık ücret ödenir. Ödeme çalıştığı ayı takip eden ayın 5'inci günü sonuna kadar gider makbuzu karşılığında yapılır.

g- Kapıcı Pazar günleri izinli sayılır.

h- Yıllık ücretli izin İş Kanunu hükümlerine göre verilir. Ücretli izin sırasında başka işte çalışamaz.

ı- Kapıcı SSK hükümlerine göre sigorta ettirilir.

i- Kapıcıya ölüm, tabi afet gibi olağan üstü hallerde yönetici tarafından 10 güne kadar izin verilebilir.

 

IV- KAPICININ ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARLA İLİŞKİLERİ :

a- Bağımsız bölümlerde oturanlara, anagayrimenkule girip çıkanlara ve ilişkide bulunduğu her kese karşı daima nazik ve terbiyeli davranır. Kesinlikle münakaşa veya kavga etmez.

b- Aile fertlerinin de aynı hususlara uymasını sağlar.

c- Anagayrimenkulde oturanlar hakkında dedikodu yapmaz, hangi amaçla olursa olsun üçüncü şahıslara bilgi vermez.

V- KAPICININ BAŞKALARINA VERDİĞİ ZARARLAR :

a- Kapıcı yaptığı her işi başkasının hak ve hukukuna tecavüz etmeden, kimsenin malına, canına zarar vermeden yapar.

b- Anagayrimenkule veya bağımsız bölümlere ait her hangi bir işin yapılması sırasında vereceği maddi ve manevi zararlardan kapıcı şahsen sorumludur. bu konuda yöneticinin veya bağımsız bölümlerde oturanların sorumluluğu yoktur.

VI- YÖNETMELİĞİN UYGULANMASI :

a- Bu yönetmelik kapıcı ile yapılan sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır.

b- Kapıcı, kanunların kendisine yükleyeceği görevleri de yerine getirmek zorundadır.

c- Taraflar bu yönetmelik hükümlerine uymaya mecburdur.

d- Bu yönetmelikte bulunmayan hususlar hakkında 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu, 1475 sayılı İş Kanunu, ve 506 sayılı SSK hükümleri geçerlidir.

e- gerektiğinde; bu yönetmelikte ve Kapıcı Sözleşmesinde değişiklikler yapılabilir.

VII- YÖNETMELİĞİN İHLALİ :

a- Kapıcının, bu yönetmelik hükümlerine aykırı davranışları hem yönetmelik, hem de Kapıcı Sözleşmesinin İhlali olarak kabul edilir.

b- Kapıcı tarafından yönetmeliğin bir takvim yılı içerisinde iki kere ihlali ve bu hususun yönetici tarafından kendisine yazılı olarak tebliği halinde, durum Kat Malikleri Kurulu'nda görüşülür. Kurul kapıcının işine son verip vermemekte serbesttir.

c- Kapıcının herhangi bir suçtan dolayı mahkum olması veya yüz kızartıcı bir fiilden ötürü hakkında resmi takibat yapılması halinde, yönetici tarafından işine son verilir. Bu konuda Kat malikleri Kurulunun ayrıca bir kararına gerek yoktur.

VIII- KAPICININ İŞTEN AYRILMASI :

a- Kapıcının işten ayrılması; bu yönetmelik hükümlerine göre veya kendi arzusu ile olur.

b- Kapıcının işten ayrılması veya işine son verilmesi halinde 1475 sayılı İş kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır.

c- İşine son verilen veya işini kendisi bırakan kapıcı , kendisine teslim edilen her şeyi yöneticiye aynen iade etmeye mecburdur. Aksi halde, bedellerini ödemek zorundadır.

Alibey Sitesi B Blok Yöneticisi

 

 

Hakan ÖZDEMİR